Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που επιθυμούν να εφοδιαστούν με ειδική άδεια αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών (ερυθρός τόνος, ξιφίας, μακρύπτερος τόνος) για το έτος 2013, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της Υπηρεσίας (Πανεπιστημίου 171, Πάτρα, τηλ. 2610 437469) προκειμένου να καταθέσουν σχετική αίτηση, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις,  το αργότερο μέχρι την 31η Αυγούστου 2012.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 

1.   Αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα Αλιείας). Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα Ημερολόγια Αλιείας προκειμένου να ελεγχθεί η αλιευτική παραγωγή των ετών 2008-2012.

2.   Ακριβές  φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων της επαγγελματικής άδειας αλιείας του σκάφους.

3.   Ακριβές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καταμέτρησης, άδειας εκτέλεσης πλόων ή πρωτόκολλου γενικής επιθεώρησης και εγγράφου εθνικότητας (όπου υπάρχει).

4.   Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη για το επάγγελμα το οποίο ασκεί. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι συνταξιούχος θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ο φορέας συνταξιοδότησης και η απασχόληση βάσει της οποίας συνταξιοδοτήθηκε.

5.   Φορολογική Δήλωση (έντυπο Ε1 και Ε3) οικον. έτους 2012.

6.   Αποδεικτικά ασφαλιστικού φορέα (βιβλιάριο υγείας θεωρημένο για το έτος 2012 ή βεβαίωση ασφάλισης).

7.   Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

Ειδικά οι αιτήσεις που αφορούν ερυθρό τόνο [ BFT ] θα πρέπει να υποβάλλονται από άτομα αποκλειστικά απασχολούμενα στην αλιεία και να συνοδεύονται επιπρόσθετα από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα εκτός της αλιείας και δεν συνταξιοδοτείται. Δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη αλιευτικού σκάφους που φέρει το εργαλείο γρι-γρι [ PS ].
  2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο ατομικής άδειας αλιείας πλοιοκτήτη σε ισχύ και βεβαίωση αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το χρόνο πρώτης έκδοσης της άδειας [ σε περίπτωση που αυτό δεν φαίνεται από την άδεια ].