Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7-6-10) έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), στις είκοσι τέσσερις (24) Νοεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην επιτακτική ανάγκη που προκύπτει να υποβληθεί η εν λόγω απόφαση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ΕΣΠΑ προκειμένου να εγκρίνει η διαχειριστική την τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του Υποέργου της έκπτωτης εργολαβίας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2: «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» & ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ», λόγω μείωσης του οικονομικού αντικειμένου του.

1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – (μειωτικού) της έκπτωτης εργολαβίας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2: «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» & ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ».