Η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί, διά ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 83η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΥΡ46ΜΤΛ6-3ΦΠ), στις είκοσι τρεις (23) Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έτους 2024 και υποβολή εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας.

2. Αναγκαιότητα υποβολής αιτήματος του Δήμου Αιγιάλειας για υπαγωγή στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης της ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης)» για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 ετών και άνω και καθορισμός ειδικοτήτων.

3. Στην αίτηση Μιχαήλ Τρίψα για αποζημίωση.

4. Στην αίτηση Κωνσταντίνου Μπακή για εξωδικαστικό συμβιβασμό.

5. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασίας για μισθώσεις-εκμισθώσεις, εκποιήσεις-αγορές ακινήτων.

6. Τακτοποίηση-Διαγραφή ποσών από επιβολή προστίμων και χρεώσεων ΤΑΠ.