Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν οι κάτοικοι στα Σελιανίτικα για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο, αφού με το που δημοσιεύτηκε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο Δήμος Αιγιαλείας προχωρά τις διαδικασίες, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και το ερώτημα που απασχολεί είναι αν σ’ αυτό το σχέδιο που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Συμπολιτείας συμπεριλαμβάνονται και τα Σελιανίτικα.

Τα Σελιανίτικα, δυστυχώς, λόγω της έλλειψης τοπικού χωρικού σχεδίου, όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούσαν να έχουν μια ορθολογική οικιστική ανάπτυξη με ότι αυτό συνεπάγεται στις προοπτικές εξέλιξης του οικισμού. Είναι απαράδεκτο έως σήμερα αρκετά σημεία της κοινότητας να παραμένουν εκτός σχεδίου και μάλιστα δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου μια ιδιοκτησία να βρίσκεται εντός σχεδίου και η ακριβώς διπλανή της να είναι εκτός σχεδίου. Αυτό το ζήτημα, καθώς και του γεγονότος ότι η απουσία μιας ολοκληρωμένης μελέτης Τ.Π.Σ. επιφέρει περιορισμούς στους όρους δόμησης, το υφιστάμενο θεσμοθετημένο πολεοδομικό περιβάλλον δεν έχει περισσότερα περιθώρια εξέλιξης, ενώ το εκτός σχεδίου περιβάλλον παραμένει επί σειρά ετών αναξιοποίητο, αφενός δημιουργούν συνθήκες που είναι τροχοπέδη στην οικιστική ανάπτυξη και αφετέρου αποθαρρύνουν κάθε μορφή πρόθεσης για επενδύσεις στην περιοχή.

Μολαταύτα, το ζήτημα της αναγκαιότητας ενός σχεδίου χωρικής οργάνωσης τέθηκε σε θεσμικό επίπεδο μόλις το 2020 με πρωτοβουλία του τέως Πρόεδρου της Δημοτικής Κοινότητας Γιώργου Ρόζου. Συγκεκριμένα, το υπόψη θέμα εισήλθε προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Κοινοτικού συμβουλίου την 10η Ιανουαρίου 2020 και ψηφίστηκε από τα μέλη της πλειοψηφούσας παράταξης (Γ. Ρόζος, Β. Θεοδωροπούλου, Γ. Τζεβελέκας).

selianitikaΠαρακάτω παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο του αποφασιστικού μέρους της υπ’ αριθ. 03/2020 απόφασης του συμβουλίου της Κοινότητας Σελιανιτίκων.

«Το συμβούλιο της κοινότητας αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν. 4555/2018 και η περ. β της παρ. 1 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 9ε του Ν. 4623/2019 «περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων», μετά από διαλογική συζήτηση, ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τη διατύπωση πρότασης ως προς την αναγκαιότητα να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκπόνηση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης στην Κοινότητα Σελιανιτίκων, προκειμένου για τη διόρθωση του ισχύοντος πολεοδομικού σχεδιασμού της κοινότητας με την ένταξη όλων των εκτός σχεδίου περιοχών που βρίσκονται κατάντη της σιδηροδρομικής γραμμής και μεταξύ των σημείων ανατολικά κατά μήκος του ρέματος με την τοπική ονομασία «Θολούρα και δυτικά κατά μήκος του ρέματος με την τοπική ονομασία «Βρωμολάγκαδο», τους οικισμούς «Ρίρα» και «Ξενοφωντέικα» με την επέκταση των οικισμών αυτών, αφού με βάση την ανοικοδόμησή τους τις έχει καταστήσει στην πραγματικότητα οικιστικές και την οριοθέτηση των δυο ρεμάτων – χειμάρρων «Θολούρα» και «Βρωμολάγκαδο».

Ουσιαστικά για τη Δημοτική Κοινότητα Σελιανιτίκων η εκπόνηση του Τ.Π.Σ. θα ρυθμίσει μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με τον καθορισμό στο σύνολο του οικισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης συμβατών με τα τοπικά χαρακτηριστικά και, ταυτόχρονα, αναμένεται να συμβάλει στην αναζωογόνηση του υφιστάμενου οικιστικού χώρου.